Faglig baggrund for bevægelseskommunikation og bevægelsesterapi 

Som animatører og undervisere har vi en faglig viden og et begrebsapparat om krop og bevægelse, leg, æstetiske udtryksformer, sansning og erkendelse samt om den menneskelige eksistens og det menneskelige møde. 

Vi bestræber os på en vågen sansning – et nærvær i alt, hvad der foregår – og en aktiv opmærksomhed på hvad der ikke foregår, så vi kan hjælpe til med finde frem til det, der har betydning i situationen.

På det refleksive plan tager vi i samtale og analyse udgangspunkt i konkrete undringer og sansninger fra bevægelsesmødet, så vi kan inddrage relevante teoretiske

begreber, fx de 4 eksistentielle begreber og temaer: døden, friheden, livets mening og ensomhed.

Bevægelsesterapi har et eksistentielt, udviklingsorienteret, psykofysisk udgangspunkt. Materialet for terapien er det, der foregår her-og-nu. Vel vidende at kroppen bærer på og kroppens bevægelser er spejlinger af både fortid og fremtid. Men det er det, der foregår her-og-nu, der er forgrunden, og fortidens aktualitet eller fremtidens drømme og længsler er baggrunden, der kan træde frem.

’Her-og-nu’ er det, der realiseres i situationen, i relationen mellem aktør og animatør. Det er dette møde der er ’virkeligheden’, virkeligheden som den opleves.

Det at have fokus på og tage udgangspunkt i ’den umiddelbare oplevelse’ er her at tage et fænomenologisk perspektiv. At gøre sig umage med at komme bag ved forforståelser og forestillinger, at komme så tæt på det umiddelbart oplevede som overhovedet muligt.

Adgangen hertil er sanserne, sansningen. Verden er her før vi opdager den, før analysen af den. Verden har sit eget liv, det er dét, vi gerne vil i kontakt med gennem vores sansninger, gennem vores umiddelbare oplevelse.

Her er animatør og aktør ligeværdige, og mødet anses derfor ikke som en behandling. Animatørens mål er at skabe en selverkendelse hos aktøren og støtte ham eller hende på vejen videre. 

I undervisningssammenhæng tager vi også afsæt i de konkrete oplevelser i og af situationen, inddrager erfaringsviden, teoretiske begreber og metoder, så vi sammen kan perspektiverer til og reflektere en faglig og professionel hverdag.

Litterære referencer

Adams, M. og Deurzen, E. (2019):Eksistentiel terapi. København: Hans Reitzels Forlag.

Borghäll, J. (2015). Få øje på de blinde pletter.Odense: (ikke udgivet).

Borghäll, J. (2007). Kropssproget. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Borghäll, J. (2011). Rudolf Laban og jeg – En genial bevægelseslære.Odense: Institut for solskin.

Buber, M. (1997). Jeg og Du.København: Hans Reitzels Forlag.

Csíkszentmihályi, M. (2005). Flow og engagement I hverdagen. Dansk Psykologisk Forlag..

Falk, A. og Najbjerg, E. (2016): Dans og kommunikation i pædagoguddannelsen. https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/dans-og-kommunikation–hvordan-bruger-vi-det-i-paedagoguddannelsen(b0dbf71f-1a5b-41ba-ad7f-a0d637a696de).html

Hammershøj, L. G. (2012). Kreativitet – et spørgsmål om dannelse(1. udgave, 1. oplag udg.). København K: Hans Reitzels Forlag.

Hudgson, John (2001): Mastering Movement.  The life and work of Rudolf Laban. Methuen Drama.

Jacobsen, B. (2009 ): Livets dilemmaer. København: Hans Reitzels Forlag.

Merleau-Ponty, M. Kroppens fænomenologi(4.oplag udg.). Frederiksberg, 2006: Det lille Forlag.

Ross, M.(1978): The Creative Arts. Heinemann Educational Books Ltd. London.

Sheets-Johnstone, M. (2011). The Primacy of Movement (expanded 2nd edition udg.).

Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Sheets-Johnstone, M. (2014). Putting Movement into your Life. USA

Stern, D. N. (2005). Det nuværende øjeblik.København: Hans Reitzels Forlag.

Stern, D. N. (2010). Vitalitetsformer.København: Hans Reitzels Forlag.

Svensson, A. o. (2003). Forrykt Pædagogik – hvor er meningen?(L. I. Svensson, Red.) Odense SV: Institut for solskin.

Yalom, I.D. (2007): Meningen med livet.København: Hans Reitzels Forlag.

Winther, Helle (red) (2012). Kroppens sprog i professionel praksis. Billesøe & Baltzer, Værløse.